Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
שלד של ביניין

בכל תהליך בנייה מועסקים מספר מומחים, כולל מומחים המתמקדים בשלבים שונים של תהליך הבנייה. אחד מאנשי המקצוע היותר מכריעים בהקשר זה הוא קבלן שלד, שאחראי למעשה על הקמת מסגרת המבנה.